Zoeken
Categorieën

Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid

 • 1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, verkoop en levering van goederen, alsmede andere transacties met onze kopers, waaronder ook wordt verstaan inkoopcombinaties van kopers en franchiseorganisaties. Afwijkingen van de voorwaarden gelden alleen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Een ieder die bij ons goederen bestelt zal gelden als koper, ook indien op verzoek van koper de factuur van de betreffende levering op naam van een ander wordt gesteld en/of aan deze ander wordt gestuurd en/of de factuur door deze ander wordt betaald.
 • 1.2 (In)koopvoorwaarden, welke afwijken van onze verkoopvoorwaarden gelden slechts, nadat en voor zover wij deze afwijking schriftelijk hebben aanvaard.

2. Offertes

 • 2.1 Alle prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend. Wij achten ons eerst gebonden bij schriftelijke bevestiging van de order, waaronder tevens wordt begrepen bevestiging middels datatransmissie, of op het moment van uitvoering daarvan.
 • 2.2 Elke offerte is gebaseerd op de prijzen als vermeld in onze catalogus of prijslijst, deze prijzen kunnen tussentijds veranderen; de catalogusprijzen zijn derhalve richtprijzen en geen vastgestelde verkoop- prijzen.
 • 2.3 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van de verhoging van fabrieksprijzen, dan behouden wij ons het recht voor het prijsverschil aan koper door te berekenen.
 • 2.4 Wij zijn te allen tijde gerechtigd orders niet te accepteren.

3. Levering

 • 3.1 Door ons opgegeven en gehanteerde leverings- termijnen en leveringsdata zijn de door ons verwachte termijnen en data. Hoewel steeds getracht zal worden de opgegeven levertijd te handhaven, kan hiervoor door ons geen garantie worden gegeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn zijn wij nimmer jegens onze kopers tot vergoeding van de eventueel daardoor ontstane schade verplicht. Tevens geeft overschrijding van de aangegeven leveringstermijn koper niet het recht de koop ongedaan te maken.
 • 3.2 Binnen Nederland geschiedt de levering franco huis bij zendingen vanaf €300,00 netto excl. BTW.. Bij zendingen beneden dit bedrag brengen wij kosten in rekening voor vracht en behandeling.
 • 3.3 Het risico van de te leveren goederen gaat over op de koper op het moment dat wij de goederen overdragen aan de expediteur en de goederen daadwerkelijk onze panden verlaten. De levering vindt plaats op het moment waarop de goederen door koper in ontvangst worden genomen of redelijkerwijs in ontvangst genomen hadden kunnen worden.
 • 3.4 Bij ontvangst van de zending dient terstond gecontroleerd te worden op eventuele transport- schade. In geval van schade dient dit omgaand bij de expediteur gemeld te worden.
 • 3.5 Wij zijn bevoegd een order in gedeelten te leveren en de hierop betrekking hebbende deelbetalingen afzonderlijk te vorderen.
 • 3.6 Indien in onze catalogus of in andere door ons verstrekte informatie bepaalde verpakkingseenheden dwingend staan voorgeschreven, hebben wij het recht, om indien bij bestellingen van deze eenheid wordt afgeweken, af te ronden tot de verpakkings- eenheid.
 • 3.7 Bezorging van de goederen zal geschieden middels door ons te kiezen vervoer.
 • 3.8 Wij zijn gerechtigd de extra kosten verbonden aan het opvolgen van speciale instructies van koper (bijvoorbeeld verzending per expresse of per bijzonder transport) aan koper in rekening te brengen.
 • 3.9 Wij zijn steeds gerechtigd de goederen onder rembours of na vooruitbetaling te verzenden.

4. Speciale bestellingen

 1. 4.1 Een speciale bestelling is een bestelling die buiten ons reguliere assortiment valt.
 2. 4.2 Voor speciale bestellingen gelden afwijkende prijzen en/of levertijden, die schriftelijk worden overeengekomen.
 3. 4.3 Bij de juiste uitvoering van een speciale bestelling worden deze goederen nimmer door ons retour genomen.

5. Betaling

 • 5.1 Al onze facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
 • 5.2 Wij hebben het recht om van de koper zekerheid te verlangen voor de betalingen van te plaatsen of reeds geplaatste order(s).
 • 5.3 Verrekening of beroep op enig opschortingsrecht is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeen- gekomen.
 • 5.4 Ontvangen betalingen worden eerst verrekend met nog verschuldigde kosten en rente en vervolgens met de oudst openstaande post(en).
 • 5.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd het te betalen bedrag te verhogen met 1% rente per maand of gedeelte van een maand.
 • 5.6 Indien koper na sommatie met betalen in gebreke blijft, zijn wij eveneens gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts-, en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van een raadsman, dit alles bedragende tenminste 15%van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00 te verhogen met BTW.
 • 5.7 Bij betalingsachterstand van de koper hebben wij de bevoegdheid de eventuele lopende order(s) te annuleren of de levering ervan op te schorten.
 • 5.8 Al onze vorderingen worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van koper wordt aangevraagd, de wettelijke schuldsaneringsregeling door koper is aangevraagd deze surséance van betaling aanvraagt, liquideert en voorts zodra koper op enige wijze de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest en overigens ons verhaal van onze vordering redelijkerwijs in gevaar zou kunnen komen en/of koper zich niet houdt aan de bepalingen bij of krachtens deze voorwaarde gesteld.

6. Eigendomsvoorbehoud

 • 6.1 De verkochte goederen blijven ons eigendom tot aan het moment dat alle vorderingen die wij op koper hebben, derhalve ook vorderingen ter zake van eerder geleverde goederen en nog te leveren goederen, verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomsten. Koper houdt de ontvangen goederen gedurende die tijd voor ons en is als dan gehouden deze niet te vervreemden, met dien verstande dat het hem is toegestaan binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de goede rente verwerken of aan zijn afnemers te verkopen. In dat geval is koper verplicht zijn vordering op de afnemer tot betaling van de koopsom aan ons over te dragen.
 • 6.2 Het is de koper niet toegestaan zodanige goederen te bezwaren of tot zekerheid in eigendom over te dragen aan derden of daarop een (bezitloos) pandrecht of een andere vorm van zekerheid te doen vestigen.
 • 6.3 Wij hebben het recht te allen tijde goederen die ons eigendom zijn gebleven bij koper of waar deze bevinden terug te nemen. Koper is verplicht terugname van goederen door ons mogelijk te maken en ons daar vrij toegang voor te verschaffen tot gebouwen, opslagplaatsen en terreinen van koper gedurende de normale kantooruren.

7. Garantie

 • 7.1 Op de door ons geleverde goederen gelden de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen. Wij verlenen geen garantie ten aanzien van die goederen. Ten aanzien van goederen waarvoor de leverancier geen garantiebepalingen heeft vastgesteld geven wij een garantie van 3 maanden na levering. Deze garantie wordt gegeven ten aanzien van de eigenschappen van het goed conform de verkoopbrochures en/of productomschrijvingen. Afwijkende garanties zijn slechts bindend als deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 7.2 Elk recht op garantie vervalt, wanneer de gebruiks- aanwijzing niet is opgevolgd of het geleverde goed niet volgens zijn bestemming wordt gebruikt of er in strijd is gehandeld met de door ons of onze leveranciers schriftelijk of mondeling gegeven instructies.
 • 7.3 Normale slijtage of ondeskundige behandeling geven geen recht op garantie.

8. Reclames

 • 8.1 Reclames dienen binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons te worden kenbaar gemaakt.
 • 8.2 Goederen afgehaald bij onze magazijn(en) dienen door koper bij in ontvangstname te worden geïnspecteerd op uiterlijk waarneembare gebreken, manco's en dergelijke.
 • 8.3 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

9. Aansprakelijkheid

 • 9.1 Wij zijn behoudens een door ons verstrekte garantie, niet aansprakelijk voor gebreken aan een geleverd goed.
 • 9.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade van welke aard dan ook van de koper of derden die door welke oorzaak dan ook voortvloeien uit (het gebruik van) een geleverd goed. Koper vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden terzake van deze schade. Jegens een koper-consument is onze aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling productenaansprakelijkheid en wegens opzet of grove schuld niet uitgesloten.
 • 9.3 Ingeval wij met de koper zijn overeengekomen dat bij de door ons geleverde goederen ten behoeve van koper etiketten worden geleverd voorzien van naam, codes en/of prijzen, zijn wij nimmer aansprakelijk voor eventuele door ons bij deze activiteiten gemaakte fouten hoe ook genaamd.
 • 9.4 Een eventuele schadevergoedingsverplichting zal niet meer bedragen dan het maximale bedrag per gebeurtenis waarop wij jegens onze aansprakelijkheidsverzekeraar aanspraak kunnen maken.
 • 9.5 De uitsluiting c.q. beperking van de aansprakelijkheid in de vorige artikelen wordt door ons mede bedongen ten behoeve van onze werknemers c.q. derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken.

10. EDI

Tenzij middels een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst anders overeengekomen, gelden de volgende aanvullende voorwaarden voor EDI-berichten verkeer:

 • 10.1 Het eventueel gebruik van EDI bij bestellingen is geheel voor risico van koper
 • 10.2 Koper kan de door hem verzonden EDI bestellingen geen rechten ontlenen, dan na uitdrukkelijke aanvaarding van de betreffende bestelling door ons (al dan niet middels EDI), zulks onverlet latende de rechtsgeldigheid en onherroepelijkheid van de bestelling zoals deze door ons is ontvangen.
 • 10.3 Facturen die door ons middels EDI worden verzonden, zijn even rechtsgeldig als onze op papier verzonden facturen.

11. Retourzendingen

 • 11.1 Bij juiste order uitvoering kunnen de goederen niet worden teruggenomen.
 • 11.2 Een retourmelding dient binnen 8 werkdagen plaats te vinden onder vermelding van factuur- en/of pakbonnummer, waarna een registratienummer wordt verstrekt.
 • 11.3 Retourzendingen zonder registratienummer worden door ons niet in behandeling genomen. Bovendien worden ongefrankeerde retourzendingen geweigerd.
 • 11.4 Indien er sprake is van een fout onzerzijds, dan zorgen wij na ontvangst van het reclame formulier en na toekenning van een registratienummer voor het retour halen van de goederen en is een behandelingsbijdrage niet van toepassing.
 • 11.5 In alle andere gevallen dient de koper na toestemming voor het retour zenden onder vermelding van het registratienummer de zending franco via onze expediteur of via onze vertegenwoordiger te versturen en wordt er 20% administratiekosten met een minimum van €5,00 berekend.
 • 11.6 Slechts retourgoederen in ongeschonden staat en fabrieksverpakking, niet voorzien van eigen stickers en/of gegevens, zoals reclame, firmanaam, prijzen en ander aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen.
 • 11.7 Het bedrag van een retourzending mag eerst in mindering worden gebracht na ontvangst van de betreffende creditnota.
 • 11.8 Geleverde monsters en/of modellen worden altijd berekend. Zij worden gecrediteerd bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen 30 dagen na leverdatum.
 • 11.9 Via onze vertegenwoordiger retour gegeven goederen worden eerst na aflevering op ons kantoor in behandeling genomen.

12. Overmacht

 • 12.1 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan elke van de wil van ons onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming redelijkerwijs door de koper niet verwacht kan worden, hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. De koper heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

13. Ontbinding

 • 13.1 Indien koper tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens ons, behouden wij ons het recht voor de lopende overeenkomsten te ontbinden zonder tussenkomst van de rechter.

14. Geschillen

 • 14.1 In alle rechterlijke geschillen tussen Wemekamp Den Ham B.V. en de koper(s) eventueel aanhangig worden gemaakt, is slechts de Arrondissements- rechtbank te Almelo c.q. het Kantongerecht te Almelo bevoegd recht te spreken, ondanks eventuele anders luidende bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
 • 14.2 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
 • 14.3 De bepalingen van het Weens Koopverdrag en overige internationale regelingen omtrent de koop van roerende zaken zijn niet van toepassing.

15. Intellectuele en industriëlerechten

 • 15.1 Het nabootsen en/of vermenigvuldigen van door ons ontwikkelde producten is niet toegestaan. Wij blijven te allen tijde rechthebbende op onze intellectuele en industriële eigendomsrechten. Onze aanduidingen op de producten mogen niet worden verwijderd. Handelen in strijd met dit artikel leidt tot het verschuldigd worden van een boete van €10.000,00 alsmede tot een schade vergoedingsplicht van geleden en nog te lijden schade. Alle betreffende producten moeten op eerste verzoek onmiddellijk uit de handel worden genomen.

16. Privacy

 • 16.1 Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde in acht genomen.