Zoeken
Categorieën

Betalen

Al onze facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

Wij hebben het recht om van de koper zekerheid te verlangen voor de betalingen van te plaatsen of reeds geplaatste order(s).

Verrekening of beroep op enig opschortingsrecht is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeen- gekomen.

Ontvangen betalingen worden eerst verrekend met nog verschuldigde kosten en rente en vervolgens met de oudst openstaande post(en).

Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd het te betalen bedrag te verhogen met 1% rente per maand of gedeelte van een maand.

Indien koper na sommatie met betalen in gebreke blijft, zijn wij eveneens gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts-, en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van een raadsman, dit alles bedragende tenminste 15%van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00 te verhogen met BTW.

Bij betalingsachterstand van de koper hebben wij de bevoegdheid de eventuele lopende order(s) te annuleren of de levering ervan op te schorten.

Al onze vorderingen worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van koper wordt aangevraagd, de wettelijke schuldsaneringsregeling door koper is aangevraagd deze surséance van betaling aanvraagt, liquideert en voorts zodra koper op enige wijze de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest en overigens ons verhaal van onze vordering redelijkerwijs in gevaar zou kunnen komen en/of koper zich niet houdt aan de bepalingen bij of krachtens deze voorwaarde gesteld.


Leveren

Door ons opgegeven en gehanteerde leverings- termijnen en leveringsdata zijn de door ons verwachte termijnen en data. Hoewel steeds getracht zal worden de opgegeven levertijd te handhaven, kan hiervoor door ons geen garantie worden gegeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn zijn wij nimmer jegens onze kopers tot vergoeding van de eventueel daardoor ontstane schade verplicht. Tevens geeft overschrijding van de aangegeven leveringstermijn koper niet het recht de koop ongedaan te maken.

Binnen Nederland geschiedt de levering franco huis bij zendingen vanaf €300,00 netto excl. BTW.. Bij zendingen beneden dit bedrag brengen wij kosten in rekening voor vracht en behandeling.

Het risico van de te leveren goederen gaat over op de koper op het moment dat wij de goederen overdragen aan de expediteur en de goederen daadwerkelijk onze panden verlaten. De levering vindt plaats op het moment waarop de goederen door koper in ontvangst worden genomen of redelijkerwijs in ontvangst genomen hadden kunnen worden.

Bij ontvangst van de zending dient terstond gecontroleerd te worden op eventuele transport- schade. In geval van schade dient dit omgaand bij de expediteur gemeld te worden.

Wij zijn bevoegd een order in gedeelten te leveren en de hierop betrekking hebbende deelbetalingen afzonderlijk te vorderen.

Indien in onze catalogus of in andere door ons verstrekte informatie bepaalde verpakkingseenheden dwingend staan voorgeschreven, hebben wij het recht, om indien bij bestellingen van deze eenheid wordt afgeweken, af te ronden tot de verpakkings- eenheid.

Bezorging van de goederen zal geschieden middels door ons te kiezen vervoer.

Wij zijn gerechtigd de extra kosten verbonden aan het opvolgen van speciale instructies van koper (bijvoorbeeld verzending per expresse of per bijzonder transport) aan koper in rekening te brengen.

Wij zijn steeds gerechtigd de goederen onder rembours of na vooruitbetaling te verzenden.